Definities 

 1. Crads:Crads,gevestigd te Eindhoven onder KvK nr 81558082
 2. Klant:degene met wie Crads een overeenkomst is aangegaan。
 3. Partijen:Crads en klant samen。
 4. Consument:een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,aanbiedingen,werkzaamheden,bestellingen,overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Crads.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen。
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/ of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit。

Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes van Crads zijn vrijblijvend,tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld。
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig,tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld。
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt,dan vervalt het aanbod of de offerte。
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen,tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen。
 5. De hosting van Crads zal starten na de afgesproken deadline in het project. 

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding,behoudt Crads zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken,zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen。
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Crads slechts, nadat de klant deze schriftelijk(of elektronisch)heeft bevestigd。

Prijzen 

 1. Alle prijzen die Crads hanteert zijn in euro’s, zijn btw en eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Crads verkoop voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Crads te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Crads vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Crads, geldend voor de waarin hij de verrichte verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Crads een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet enge worden afgeweken, overeengekomen.
 6. Crads is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Crads de klant tijdig te laten weten waarom een ​​hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Crads heeft het recht de spreken aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Crads prijsaanpassingen meedelen aan de klant
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Crads op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Crads gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt berekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Crads
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Crads zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de zijen van de klantorder, van de klantorder klant onmiddellijk opeisbaar 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Crads, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Crads te betalen.

Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling en geretourneerd, dan zal Crads van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en al de consumentalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Crads voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Crads te verrekenen met een vordering op Crads.

Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade en diefstal:
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de onderliggende overeenkomst.
 • Zaken van Crads die bij de klant aanwezig zijn.
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op verzoek van Crads de polis van deze verzekeringen ter inzage

Garantie 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze Crads enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Crads voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig eisen van goed vakmanschap uit
 2. Crads heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten uitvoeren door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Crads tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Crads tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit Voortvloeiend extra kosten en/ of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Crads.
 2. van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden zijn voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Crads de betreffende bescheiden
 4. stelde klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Crads redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor de rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 12 Maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend koop in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de consument partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Crads schriftelijk in gebreke stellen.

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Crads ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Crads waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit geheim van vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat daarvan crads betrokken.
 3. De klant neemt alle noodzakelijke maatregelen om dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • Is de andere partij een consument dan bedraagt ​​deze boete € 1.000.
 • Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt ​​deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding onderschreven
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Crads waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen

Vrijwaring 

De klant vrijwaart Crads tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Crads weergegeven producten en/ of diensten. 

Klachten 

1 spoedig, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stelle

 1. beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Crads daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 2. Consumenten dienen Crads uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hoogte op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Crads in staat hierop adequaat te reageren is.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een afspraak tussen over een afspraak.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden kan dit er in een ander geval niet toe leiden dat Crads gehouden kan worden om andere werkzaamheden te bereiken dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Crads
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Crads ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Crads een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan crads verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Crads 

 1. Crads is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
 2. Indien Crads aansprakelijk is voor enige schade die de klant houdt met de uitvoering van een overeenkomst
 3. Crads is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, dierentuinen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Crads aansprakelijk is, is deze beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuur bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website van in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Crads vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Crads toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming. Gezien haar bijzondere aard of korte betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Crads niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvind hem hete Crads in verzuim is
 3. ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Crads kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zalm kunnen nakomen.

Overmacht 

 1. Als aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van enige verplichting tot aanzien van de klant niet aan Crads kan worden toegerekend in een van de wil van Crads zitten onafhankelijk Crads onafhankelijke situatie nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Crads kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook-doch niet uitsluitend- gerekend noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers van of andere derde; internet, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weers- en werkonderbrekingen
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Crads of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Crads er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie of 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Crads is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het blijkt om de inhoud wijzigen of aan te vullen. Passende partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Crads is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Crads zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1.Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Crads

2.Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83. Tweedelid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Crads bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1.Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van applicatie. 

 1. De Nederlandse rechter in het arrondissement Crads is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift.

Contact gegevens Crads 

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door Crads

Rik Gevers, Rens Borgers (Eigenaren)

info@crads.nl

+31 (0) 6 337 12 905

 Crads

Frankrijkstraat 98, 5622 AH

Eindhoven